Нема рејтинг

Дијана Мицевска ММ

Член на Извршната канцеларија на Младите можат - Координатор за вмрежување и логистика.


Часови: 1

Линкови:

Категории:

 • Забава
 • Клубови
 • Придружба
 • Настани
 • Компјутерска поддршка
 • Маркетинг услуги
 • Истражувања
 • Хуманитарни активности
 • Активности за општествена промена
 • Часови/работилници
 • Менторство
 • Медицински услуги
 • Услуги
  Дијана Мицевска ММ

  Нема рејтинг

  Инфо сесии за Еразмус + младински размени и тренинзи

  Споделување информации поврзани со Еразмус + младински размени и тренинзи