Консултации, сметководствени услуги и едукација

@Побарајте помаш за прашања што ве интересираат од областа на сметководство @Пополнување обрасци @Е-ППД @Едукативно предавање кое ќе ви ги разграничи основните поими за да можете ефективно да комуницирате со лицата кои работата сметководство ***приход вс прилив; расход вс трошок ***нето вс бруто ***биланс на состојба, биланс на успех, тековна состојба ***аналитичка картица/ спецификација/ бруто биланс

Времетраење: 60 мин

Услуга од
Фросина Елисковска

*Сметководител во развој *Total body workout - инвестиција во здравје *Добар слушател, ме интересира се' што е поврзано со човечки односи *Љубител на книги, театар и природа *Аматерски креативни изработки *Отворена за нови искуства и знаења

Слични услуги