Нема рејтинг

Горан Димитровски

Долгогпдишно искуство во дигитален маркетинг, продажба, менаџирање на тимови, воспоставување и подобрување на процеси


Часови: 1

Линкови:

Категории:

 • Часови
 • Компјутерска поддршка
 • Маркетинг услуги
 • Советување
 • Нутриција
 • Услуги
  Горан Димитровски

  Нема рејтинг

  Анализа на твоја веб страна

  Совети за подпбрување преку zoom / skype