Нема рејтинг

Никола Ивановски

Get your sh*t done.


Часови: 1

Линкови:

Категории:

  • Стар – ап
  • Хуманитарни активности
  • Групни проекти
  • Специјални проекти
  • Активности за општествена промена
  • Часови/работилници
  • Персонални финансии
  • Менторство
  • Услуги